MarBEF Data SystemERMS source details

Knipovich, N. 1890. Dendrogaster astericola nov. g. et sp., novaya forma paraziticheskikh Cirripedia iz gruppy Ascothoracida: predvaritel'noye soobshcheniye. Vestnik Yestestvoznaniya 1 (8): 353-357. [In Russian]
139246
Publication
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin

Dendrogaster Knipovich, 1890 (original description)
Dendrogaster astericola Knipovich, 1890 (original description)
Web site hosted and maintained by Flanders Marine Institute (VLIZ) - Contact
page generated: 2021-12-08 07:06:35 GMT+1